FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा

परिवार नियोजन शीविर सम्बन्धी सूचना !

सन्तानको रहर पुगेका पुरूषहरूको  लागि स्थायी बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमि) र महिलाहरूको लागि स्थायी बन्ध्याकरण (मिनिल्याप) लागि नि:शुल्क परिवार नियोजन शीविर सम्बन्धी सूचना !  

Pages