FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकमा लगत कट्टा भएका सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण । ७९/८० Tuesday, October 18, 2022 - 12:42 PDF icon First Trimester.pdf
आ व २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको सूची ७९/८० Thursday, September 22, 2022 - 10:45 PDF icon प्रथम त्रैमासिक २०७९-०८०.pdf
आ.व २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रागिहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, June 26, 2022 - 10:05 PDF icon List-4th.pdf
आ.व २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रागिहरुको विवरण ७८/७९ Tuesday, April 19, 2022 - 19:01 PDF icon List-3rd.pdf
आ.व २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रागिहरुको विवरण । ७८/७९ Tuesday, January 11, 2022 - 10:47 PDF icon List-2nd.pdf
आ.व २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रागिहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, October 31, 2021 - 10:39 PDF icon sasu 2078 1st.pdf
आ.व २०७७/७८ मा सा.सु भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहिहरुको विवरण ७७/७८ Tuesday, July 6, 2021 - 10:05 PDF icon sasu 2077.pdf
आ.व ७५/७६ सा.सु कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चौमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विबरण । ७५/७६ Thursday, October 25, 2018 - 12:58 PDF icon वडा नं 1.pdf, PDF icon वडा नं 2.pdf, PDF icon वडा नं 3.pdf, PDF icon वडा नं 4.pdf, PDF icon वडा नं 5.pdf, PDF icon वडा नं 6.pdf, PDF icon वडा नं 7.pdf, PDF icon वडा नं 8.pdf
रुजु गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ७५/७६ Friday, August 24, 2018 - 13:46 PDF icon duplicate Socialsecurit Data.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:43 PDF icon third kista ward 1.pdf

Pages