FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/07/2023 - 10:55 PDF icon ढकारी गा.पा को आर्थिक ऐन २०८०.pdf
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित ऐन कानून ७९/८० 06/09/2023 - 13:51 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली.pdf, PDF icon ढकारी गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि.pdf, PDF icon सम्पती कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
भूमि व्यवस्थापन ऐन २०७९ ७९/८० 02/12/2023 - 11:23 PDF icon भूमि व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 10:26 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
ढकारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन -2078 ७८/७९ 07/10/2021 - 13:53 PDF icon आर्थिक ऐन२०७८-०७९.pdf
समिति गठन र सञ्चचालन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 03/24/2021 - 10:47 PDF icon समिति उपसमित गठन कार्यविधि-२०७७.pdf
ढकारी गाउँपालिकामा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन ‚व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्वन्धमा बनेको कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 03/23/2021 - 10:47 PDF icon education karyabidhi 2076.pdf
ढकारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन -2077 ७७/७८ 07/20/2020 - 09:47 PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७..pdf
ढकारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 13:46 PDF icon Final ढकारी स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
ढकारी गा.पा. ऐन कानुन निर्देशिका ७४/७५ 03/30/2018 - 13:06 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता २०७४.pdf, PDF icon ढकारी स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf, PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण.pdf, PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा दिग्दर्शन.pdf, PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४.pdf