FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 07/15/2024 - 14:41 PDF icon arthik ain 2081.pdf
स्थानीय राजपत्र संग्रग-२०८१ ८०/८१ 03/03/2024 - 14:41 PDF icon १ कृषि तथा पशुपंञ्छी ऐन २०८१.pdf, PDF icon २ बजार व्यवस्थापन ऐन २०८१.pdf, PDF icon ३ एफ एम रेडियो ऐन २०८१.pdf, PDF icon ४ खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन २०८१.pdf, PDF icon ५ विपद् जोखिम न्यूनिकरण ऐन २०८१.pdf, PDF icon ६ भाषा कला संस्कृति संरक्षण ऐन २०८१.pdf, PDF icon ७ स्थानीय व्यवसाय दर्ता ऐन २०८१.pdf, PDF icon ८ कर तथा गैर कर राजश्व ऐन २०८१.pdf, PDF icon ९ वातावरण संरक्षण ऐन २०८१.pdf, PDF icon १० स्थानीय शिक्षा ऐन २०८१.pdf, PDF icon ११ स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०८१.pdf, PDF icon १२ गाउँ प्रहरी ऐन २०८१.pdf, PDF icon १३ तथ्यांक अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०८१.pdf, PDF icon १४ संघ संस्था दर्ता ऐन २०८१.pdf, PDF icon १५ पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०८१.pdf, PDF icon १६ साझेदारी ऐन २०८१.pdf
मिति २०८०/११/०३ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित कानूनहरु। ८०/८१ 02/15/2024 - 17:06 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि,२०७९.pdf, PDF icon करार कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन तथा करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड.pdf, PDF icon कार्यसञ्चालन निर्देशिका 2080.pdf, PDF icon गर्भवती संग उपाध्यक्ष पोषण कार्यक्रम कार्यविधि.pdf, PDF icon घरबहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९.pdf, PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिका युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७ (संसोधन २०८० ).pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन,२०७९.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको सामुदायिक वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकासवारी साधन परिचालन र व्यवस्थित गर्न बेनको कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७९.pdf, PDF icon महिला समूह सञ्चालन कार्यविधि-२०७९.pdf, PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf, PDF icon रोजगार सम्वाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७९.pdf, PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनिति.pdf, PDF icon सहकारी नियमावली २०७९.pdf, PDF icon सामाजिक समावेशीकरण नीति,२०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/07/2023 - 10:55 PDF icon ढकारी गा.पा को आर्थिक ऐन २०८०.pdf
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित ऐन कानून ७९/८० 06/09/2023 - 13:51 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली.pdf, PDF icon ढकारी गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf, PDF icon ढकारी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि.pdf, PDF icon सम्पती कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधी.pdf, PDF icon भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड.pdf
भूमि व्यवस्थापन ऐन २०७९ ७९/८० 02/12/2023 - 11:23 PDF icon भूमि व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 10:26 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
ढकारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन -2078 ७८/७९ 07/10/2021 - 13:53 PDF icon आर्थिक ऐन२०७८-०७९.pdf
समिति गठन र सञ्चचालन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 03/24/2021 - 10:47 PDF icon समिति उपसमित गठन कार्यविधि-२०७७.pdf
ढकारी गाउँपालिकामा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन ‚व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्वन्धमा बनेको कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 03/23/2021 - 10:47 PDF icon education karyabidhi 2076.pdf

Pages